Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


 § 1 Föreningen Salemgymnasterna bildades 1 december 1976 i Salems kommun.

Föreningen har som ändamål att med gymnastik som hjälpmedel stimulera medlemmar till fysisk aktivitet, god kamratskap och gemenskap.

§ 2 Medlem är ledare, deltagare i förenings gymnastikgrupper samt i styrelsen invalda personer. Medlemmar är även målsman till deltagare i föreningens gymnastikgrupper som är under 15 år, detta genom medlemsavgiften.

§ 3 Föreningen är medlem i Svenska Gymnastikförbundet.

§ 4 Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§ 5 Föreningen tecknas av styrelsen eller om så styrelsen beslutar av två styrelseledamöter gemensamt eller en eller flera särskilt utsedda personer.

§ 6 Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och med 1 juli till och med 30 juni.

§ 7 Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

§ 8 För ändringar av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3-delar av antalet röster. Förslag till ändringar av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Beslut om ändring av stadgarna måste tas på två efter varandra följande årsmöten.

§ 9 För upplösning av föreningen krävs av årsmötet 2/3-delar av antalet angivna röster. I beslut om upplösning av föreningen, anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

Beslut jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet samt revisionsberättelse jämte balansräkningar skall omedelbart tillställas respektive specialförbund.

§ 10 Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Varje medlem har genom sitt medlemskap godkänt att föreningen, och de förbund föreningen tillhör, registrerar, behandlar och publicerar på internet, medlemmens personuppgifter som föreningen beslutat om i sin verksamhet.

§ 11 Medlem som vill utträda ur föreningen gör anmälan därom till styrelsen och är omedelbart skild från föreningen. Eventuellt förfallna avgifter erlägges enligt styrelsens bestämmande. Erlagd avgift återfås ej.

§ 12 Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala, av föreningen beslutande avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbart skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid dock minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig.

§ 13 Medlem erlägger medlemsavgift som bestäms av årsmötet, samt träningsavgift som bestäms av styrelsen. Avgifterna skall vara betalda senast den 30 september och den 30 januari för höst- respektive vårtermin.

Undantag är om inbetalningskort för avgifterna delas ut till deltagarna senare, de skall då vara betalda på det datum som styrelsen fastställt och som skall står angivet på inbetalningskortet.

§ 14 Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige skall också vederbörande SF (specialförbund) ge sitt samtycke.

§ 15 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet hölls före utgången av oktober månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna eller kungöras i ortspressen.

Stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall anges i kallelsen.

§ 16 Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

§ 17 Medlem som har betalt förfallen medlems- och träningsavgift och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på mötet. För medlemmar under 15 år har målsman rösträtt.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud utom i ovannämnda undantag.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

§ 18 Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 19 Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

§ 20 Valbar till styrelsen och valberedning är röstberättigad medlem av föreningen eller av styrelsen utsedd person.

§ 21 Ärenden vid årsmötet:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
 9. Fastställande av medlemsavgifterna
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 12. Val av:
 1. Föreningens ordförande för en tid av två år
 2. En till tre ledamöter för en tid av två år (jämna år)
 3. En till tre ledamöter för en tid av två år (udda år)
 4. En revisor jämte en suppleant för en tid av två år
 5. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av två år, av vilka en skall utses till ordförande för valberedningen
 6. Beslut av val av ombud till SDF-möten (och eventuellt andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)

13. Övriga frågor

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmar får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

§ 22 Styrelsen kan kalla medlemmar till extra årsmöte.

§ 23 Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter. Valberedningen skall senast tolv veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

§ 24 Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötets- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

§ 25 Styrelsen består av ordförande samt två till fyra ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Styrelsen får utse person till adjungerande ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

§ 26 När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

§ 27 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller att minst halva antalet ledamöter begärt det. Minst sex gånger per år.

§ 28 Styrelsen får överlåta sin beslutsrätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild person.

Utöver dessa stadgar gäller normalstadgar för idrottsförening antagna av Riksidrottsstyrelsen februari 1996, samt vederbörande specialförbunds tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.

 

Ordförande och sekreterare är ansvariga för att ovannämnda stadgar vid behov finns tillgängliga för föreningens medlemmar.

 

Rönninge 2011-12-15

Uppdaterad: 29 MAR 2012 22:59 Skribent: Kartinka Pandikow

Postadress:
Salemgymnasterna - Gymnastik
Box 1034
14421 Rönninge

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: salemgymnasterna@liv...